سایت موسیقی پال موزیک

یک سایت دیگر با وردپرس فارسی

ابزار قیمت بنزین برای صفحه اصلی خود – اولین صفحه اصلی من

البته هرکسی که در چند روز گذشته از یک پمپ بنزین سوخت گیری کرده یا از آن عبور کرده است ، به دلیل مالیات جدید CO2 ، در تاریخ 01/01/2021 جهشی در قیمت های زنده مشاهده کرده است.اگر اقتصاد پس از واکسیناسیون تاج مجدداً افزایش یابد ، مطمئناً قیمت نفت خام افزایش می...